+370 652 69755
Susiekite su mumis
Turite patvirtinti, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų asmuo ir , kad sustinkate su duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Istorija

Veikla prasidėjo 1989 metų liepos 1d., kai buvo įkurta „Naujų mokslinių idėjų tyrimo ir diegimo praktikoje laboratorija“. NMITDP Laboratorijos veiklos apimtims augant, buvo nutarta laboratoriją perorganizuoti į uždarąją akcinę bendrovę.

1991 metais vasario 28 dieną pradėjo veikti kaip UAB Inovacinė firma „MKDS“. Įmonė įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys:

  • didmeninė prekyba augalų apsaugos priemonėmis bei chemikalais;
  • didmeninė prekyba bakterijomis vandens ir nuotekų valymui;
  • pramoninių nuotekų valymas mikroorganizmų pagalba;
  • konsultacijos ir problemų sprendimas.

Įmonės veiklos principas: INOVACIJA - TAI MŪSŲ KOMPANIJOS ARKLIUKAS

UAB Inovacinės firmos „MKDS“ įkūrėjas

UAB Inovacinės firmos „MKDS“ įkūrėjas dr. Kazimieras Mikulskis gimė 1954 m. birželio 2 d. Vilniuje. Chemijos mokslų daktaras („Kai kurių blizgodarių veikimo mechanizmas elektrolitiškai nusodinant varį iš rugščių tirpalų“, 1986, ChchTI.Vad.J. Matulis). 1978–1986 ChchTI jaun. moksl. bendradarbis. 10 mokslinių straipsnių, 1 išradimo bendraautoris. Vedęs, dvi dukterys. Mėgsta keliauti, dirbti sode, sportuoti, yra irklavimo meistras.


Mes remiame

MKDS yra aktyvus LIKF Sprinto Regatos remėjas. Kiekvienais metais remiame "LIKF Sprinto Regatą". "LIKF Sprinto Regatoje" irkluotojai - meistrai lenktyniauja aštuonvietėmis valtimis 250 metrų distancijoje. Šios varžybos pritaukia didelį būrį žiūrovų, nes visos komandos yra išrenkamos burtų keliu bei suformuojamos mišrios komandos. Vienoje valtyje gali sėdėti tiek moterys, tiek vyrai, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai.

   

UAB Inovacinės firmos „MKDS“  MTEP infrastruktūros plėtra


UAB Inovacinė firma „MKDS" sėkmingai baigė įgyvendinti ES ir LR lėšomis finansuojamą projektą „UAB inovacinės firmos MKDS MTEP infrastruktūros plėtra". Projekto tikslas - sukurti UAB inovacinės firmos „MKDS" mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą. Projekto metu pasiekti du pagrindiniai projekto uždaviniai: suformuota reikalinga  UAB inovacinės firmos „MKDS" MTTP veikloms vykdyti infrastruktūra, pastatant ir įrengiant  mokslinių tyrimų patalpas, bei įsigyjant MTEP veikloms vykdyti reikalingą įrangą.
Naujos įrangos įdiegimas ir mokslinių tyrimų plėtra užtikrins mokslo ir verslo sąveiką, prisidedant prie naujų inovacijų sukūrimo ir įmonės veiklos inovatyvumo, konkurencingumo didinimo bei plėtros. UAB inovacinės firmos „MKDS" moksliniai tyrimai bei praktinė patirtis formuos naujas praktikas, tiriant naujus taršos šaltinius ir vystant pažangias intervencines priemones, mažinant taršos poveikį.

UAB Inovacinė firma „MKDS" pradeda įgyvendinti ES lėšomis remiamą projektą

UAB Inovacinė firma „MKDS" įgyvendino iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą  „Automatizuotos vabalo didžiojo milčiaus veisimo technologijos sukūrimas aukštos vertės pašarų ir maisto priedų gamybai". Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" NR.J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai".

MKDS projekto tikslas - ištirti vabalo didžiojo milčiaus dauginimosi bei vystymosi ypatumus ir sukurti pasaulinę inovaciją - pilnai automatizuotą, mechanizuotą (robotizuotą) vabalo didžiojo milčiaus veisimo ir auginimo sistemą aukštos maistinės vertės pašarų (pašarų priedų) ir maisto priedų gamybai. Ši sistema bus unikali dėl savo ekonomiškumo, ekologiškumo, autonomiškumo ir modulinės struktūros, kurios dėka sistemą lengva adaptuoti pagal gamintojo poreikiams. Didžiojo milčiaus veisimo technologijos sukūrimas pakylės pašarų ir maisto priedų gamybą į naują lygmenį pasauliniu mastu ir sudarys prielaidas plėtotis visiškai naujam maistinių išteklių gamybos sektoriui.

Suvienijus mokslines ir technologines žinias, rinkai bus pristatytas naujas produktas, skirtas Europos šalių pašarų (pašarų priedų) gamintojams. Pasirenkant produkto tikslines rinkas buvo orientuojamasi į šalis, kuriose išvystyta arba sparčiai vystoma akvakultūra ir yra didelis pašarinių baltymų poreikis. Prioritetas atiduodamas smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, siekiantiems sukurti pelningą verslą su nedidelėmis investicijomis.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2019 m. gegužės 31 d.